Tin tức


THÔNG BÁO SÁT NHẬP VÀ PHÂN CHIA

Thông báo chuyển thông tin cá nhân do sát nhập và phân chia
 
 Lotte Corporation(sau đây gọi tắt là “CO.,LTD”), Lotte International, Lotte GRS, Lotte Logistics, Hàn Quốc Fujifilm, DaeHong Communications và Lotte ITtech từ ngày 2 tháng 4 năm 2018 dự định sẽ sát nhập và phân chia (sau đây gọi là “sự kiện sát nhập và phân chia”) với nội dung hợp nhất bộ phận đầu tư của 6 công ty chưa niêm yết như Lotte International vào Lotte Corporation. Do việc sáp nhập và phân chia này, thông tin cá nhân của nhân viên Lotte GRS hoạt động liên quan đến bộ phận đầu tư và thông tin cá nhân của nhân viên Công ty TNHH Lotteria Việt Nam thuộc Lotte GRS có liên quan đến bộ phận đầu tư sẽ được chuyển đến Lotte Corporation. Lotte Corporation sẽ quản lý các thông tin cá nhân được chuyển giao an toàn và xử lý theo đúng mục đích tại thời điểm chuyển giao. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về việc chuyển thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với người phụ trách dưới đây.
 
 Tên:   Trần Quốc Toàn 

     Bộ phận - chức vụ:  Nhân sự - nhân viên 

     Số điện thoại:  (028) 5416.1072~79 

     Email :  toan.tran@lotteria.vn
 
Thông tin của Lotte Corporation nơi tiếp nhận thông tin cá nhân: 
 
 Tên công ty:  Lotte Corporation 

     Địa chỉ:      300, Olypic-ro, Songpa-gu, Seoul, Korea 

     Điện thoại:   +82 – 2 – 750 – 7272 

     Email:      kms0712@lotte.net
 
 
 
2018. 02. 27.
 
 
 
Lotte GRS CO.,LTD
 
Đại diện  NAM IKWOO

Prev